Vedtægter for TIFs Venner

I Navn
§ 1.    Foreningens navn er TIF´s Venner. Stiftet den 20. februar 1976.

II Formål
§ 2.    Foreningens formål er at yde økonomisk og anden støtte til Tikøb Idrætsforenings amatøridrætsarbejde samt at være bindeled mellem TIF og ældre medlemmer.

De økonomiske støttemidler tilvejebringes gennem overskuddet fra de aktiviteter, der afholdes af foreningen.

Økonomisk støtte bevilges efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.

III Medlemsskab
§ 3.    Som medlem kan optages enhver, som accepterer de under § 2. nævnte formål.
IV Generalforsamling
§ 4.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes i Tikøb hvert år i perioden 1. januar til 1. marts.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med 14 dages varsel til medlemmerne ved brev, e-mail, opslag eller anden meddelelsesform.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Beretning fra bestyrelsen om det forløbne år.
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4.    Fastsættelse af kontingent for det nye år.
5.    Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen til vedtagelse.
6.    Valg.
a)    Bestyrelsesmedlemmer
b)    Bestyrelsessuppleanter
c)    Revisorer
d)    Revisorsuppleant
7.    Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen skal være offentliggjort til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Se dog § 11 og § 12.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. I lige år vælges 3 medlemmer, i ulige år vælges 2 medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb indtræder en suppleant i den afgåedes sted med den afgåedes valganciennitet.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 20 år, og som har været medlem af foreningen ½ år. Der kan kun vælges 1 bestyrelsesmedlem pr. husstand.

Bestyrelsessuppleanter vælges for en 1 årig periode. Der kan vælges 1 eller 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 1 eller 2 revisorer for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Ingen revisor kan være medlem af bestyrelsen eller have nære familierelationer til et bestyrelsesmedlem. Afgår en revisor inden valgperiodens udløb indtræder revisorsuppleanten i den afgåedes sted.

Der vælges 1 revisorsuppleant for en 1 årig periode. Genvalg kan finde sted.

§ 5.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, generalforsamlingen eller mindst 15 medlemmer ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter det fremsatte ønske.

På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun behandles de punkter, der fremgår af indkaldelsen.

V Bestyrelse
§ 6.    Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

§ 7.    Foreningen tegnes af formanden og kasseren i fællesskab eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9.    Af det førte regnskab skal det fremgå, hvilke beløb der skal stilles til rådighed for ansøgninger om tilskud til TIF´s amatøridrætsarbejde.

§ 10.    Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med deltagelse ude fra i det omfang, den skønner det nødvendigt.

VI Vedtægtsændringer
§ 11.    Vedtægter kan ændres på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling, såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.

VII Foreningens opløsning
§ 12.    Foreningen kan kun opløses på en lovligt indvarslet generalforsamling, og hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Afstemning skal være skriftlig.

Ved opløsning skal foreningens midler tilfalde TIF.
Såfremt denne forening ikke eksisterer, tilfalder midlerne et idrætsligt formål i Tikøb, hvorom der træffes bestemmelse af den afsluttende generalforsamling.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingerne den 29. januar 1999, 29. februar 2004, 2. februar 2012 og 6. februar 2014.

Hent Vedtægter som PDF.