Generalforsamling 2019 TIF’s venner, Referat


Onsdag 20. februar 2019 kl. 19:30
i TIF’s klubhus
Dagsorden

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning v/ formanden

Fremlæggelse af årets regnskab til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag.

Valg
a) Bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Ole Bastue Jacobsen – ønsker ikke genvalg
b) Suppleanter til bestyrelsen, på valg er:
Kirsten Garfield
Bente Nielsen
c) Revisor, på valg er:
Rikke Pettersson
d) Revisorsuppleant, på valg er:
Merete Wichmand

Eventuelt.

Ad 1. Ordstyrer: Merete Wichmand – Referent: Vera Højgaard
Ad 2. Bestyrelsens beretning gennemgået v. Ole Bastue
Ad 3. Regnskab gennemgået – underskud: 2689 kr.

Telte overgået til TIF
Regnskab godkendt
Ad 4. Kontingent for 2020: blev vedtaget til 200 kr. pr. medlem
Ad 5. Ingen indkomne forslag
Ad 6. Valg: Bestyrelsesmedlemmer:
a) Ole Bastue Jacobsen fratræder
b) Suppleanter:
Kirsten Garfield genvalgt
Bente Nielsen fratræder
Julie Jelager valgt
c) Revisor.
Rikke Petterson genvalgt
d) Revisorsuppleant:
Merete Wichmand genvalgt
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at supplere sig med 1 yderligere medlem.
Ad 7. Evt.

En stor tak til Ole for mange års flot og engageret arbejde.
TIF´s formand takkede Ole for hans store indsats og TIF´s venner for deres store indsats i løbet af året.

Julie Jelager vil sammen med Marie Krause Eriksson opfordre andre unge til at deltage i arbejdet i TIF´s venners bestyrelse – opfordringer via børnehuset o.a.
Ref. Vera Højgaard


Dirigent Formand
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Maria Krause Eriksson
Næstformand: Per Gravesen
Kasserer: Kirsten Garfield
Sekretær: Vera Højgaard
Suppleant: Julie Jelager
Tikøb 20. februar 2019