Generalforsamling 2017 Referat

Generalforsamling 2017 TIF’s venner

Onsdag 8. februar 2017 kl. 19:30 i Klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
Valg af dirigent blev Jahn Legarth, der konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Referent blev Tine Bigum.
2. Bestyrelsens beretning v/ Formanden.
Bestyrelsens beretning v/ Formand Ole Bastue blev godkendt og vedlagt som særskilt fil.
TIF er enige i beslutningen om, at lave Tikøb Loppemarked om til Tikøb Marked, hvor alle kan købe sig til en stadeplads i stedet for.
3. Fremlæggelse af årets regnskab.
Fremlæggelse af årets regnskab blev gennemgået af Kirsten Garfield. Regnskabet er sat op på en ny og mere skattemæsssig korrekt måde. Regnskabet blev godkendt og er vedhæftet som særskilt fil.
4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev foreslået uændret på kr. 150.- . Dette blev godkendt.
5. Indkomne forslag.
Der kom ingen nye forslag.
6. Valg.
Ole Bastue blev genvalgt.
Kirsten Garfield ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, men fortsætter midlertidigt som kasserer, indtil der findes en afløser.
Bente Nielsen trådte ind, som suppleant i bestyrelsen.
Bestyrelsen blev bemyndiget til selv at supplere sig med det manglende medlem.
Rikke Pettersson blev genvalgt som revisor og Merete Wichmand blev genvalgt som revisorsuppleant.
Tine Bigum, Jesper Lynggaard Petersen og Per Gravesen var ikke på valg.
7. Evt.
Merete spurgte hvad der skulle ske med borde og stole, når lastbilen afskaffes. Der bliver arbejdet på, at man kan anbringe en container el.lign. ved hallen, så der ikke skal køres efter disse effekter. Morten Westergård har opgaven.

Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for god ro og orden.

Dirigent________________________
Jahn Legarth
Formand________________________
Ole Bastue Jacobsen
Kasserer_________________________
Kirsten Garfield